Publikacje

KSIĄŻKI

Kotus J., Rzeszewski M., Bajerski A. 2018, Visitors in Urban Structures: Students and Tourists in the City. OpenGeoHum. ISBN: 978-83-950511-0-4

Kotus J., Rzeszewski M., Bajerski A. 2015, Przyjezdni w strukturze miasta - miasto wobec przyjezdnych: studenci i turyści w mieście w kontekście koncepcji city users. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.

Sowada T., Kotus J. 2015, Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.

Kotus J., 2007, Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Analiza subsąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznych w dużym mieście w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań (rozprawa habilitacyjna).

Kotus J. 2005 Społeczne dylematy w przestrzeni miejskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań

Kotus J., Nowińska E. 2003, Przepływ siły roboczej na pograniczu polsko-niemieckim w perspektywie integracji europejskiej. Wydawnictwo AE Poznań

Kotus J. 2001, Społeczności lokalne wybranych gmin Wielkopolski wobec zagadnień rozwoju społeczno – gospodarczego. Wydawnictwo PTPN. Poznań

        ARTYKUŁY

Rzeszewski M., Kotus J., 2019, Usability and usefulness of internet mapping platforms in participatory spatial planning. Applied Geography 103:56-69.

Kotus J., 2018, Partycypacja-Aaktywność-Podmiotowośc...krok wstecz czy postęp rozwoju społęczenstwa obywatelskiego? Studia KPZK 183; 119-131.

Kotus J., Sowada T., 2017, Behavioural model of collaborative urban management: extending the concept of Arnstein's ladder. Cities, 65, 78-86

Kotus J., 2016, Relacje turystyki i sportu w aspekcie organizacji nauki o turystyce. Turyzm 26, 1, 21-28.

Kotus J., Rzeszewski M., 2015, Methodological triangulation in movement pattern research. Questiones Geographicae, 34, 4, 25-39.

Kotus J., Rzeszewski M., 2015, Zastosowanie metod mieszanych do badania zachowań turystów w mieście,     przykład konceptualizacji i wykorzystania, Turyzm, 25/1, 57-67

Kotus J. 2015, Turyści w strukturze miast: obraz konfliktu czy koegzystencji? - rozważania na podstawie city users w dwóch miastach, Rozwój regionalny i polityka regionalna 31, 33-46.

Kotus J., Rzeszewski M., Ewertowski W., 2015, Tourists in the spatial structures of a big Polish city: Development of an uncontrolled patchwork or concentric spheres?, Tourism Management, 50, 98-110.

Kotus J., 2014, Partycypacja społeczna w zarządzaniu miastem: pomiędzy wykluczeniem społecznym a zaangażowaniem, Studia Miejskie 13, s. 37-46.

Kotus J., 2013, Position of the Polish city on the ladder of public participation: Are we going the right way? The case of Poznan. Cities 35, 226-236.

Kotus J., Rzeszewski M., 2013, Between disorder and livability. Case of one street in post-socialist city. Cities 32, 123-134.

Kotus J., 2012, Pomiędzy akceptacją a niechęcią czyli o złożoności kontaktów międzykulturowych w podróży, Turyzm/Tourism”, t. 22, z. 1, s. 5–9.

Kotus J., 2012, Współczesny wymiar ulicy dużego miasta, Sagan I., Szmytkowska M. (red.) Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu, 106 – 119, Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

Kotus J., 2011, Dokąd zmierza miasto polskie na początku nowego wieku?, W: Słodczyk J., Śmigielska M. (red.) Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku, Studia miejskie 4, s. 75 – 81, Uniwersytet Opolski.

Kotus J., Hławka B., 2010, Urban neighbourhood communities organised on-line – social ephemeron or a new form of self-organisation in the Polish city? Cities, 27, 4, 204-214

Kotus J., 2009, Fragmenting and isolating neighbourhoods: a way of creating flexible spaces and flexible behaviours? Geojournal 74, 6 pp 551 – 566.

Kotus J., 2009, Poznań wobec przyjezdnych – analiza struktur miejskich w kontekście teorii „city visitors”. W: Parysek J. (red.) Wybrane problemy miast i aglomeracji miejskich na początku XXI wieku. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 6. Biuletyn IGSEiGP UAM Poznań. Poznań, 27 – 46

Kotus J., 2008 - Od nostalgicznej „sezamkowej ulicy” po enklawy izolacji czyli o terytorialnych formach wielkomiejskiego sąsiedztwa. [W:] Terytorium, region, miejsce-czas i przestrzeń w geografii,  Rembowska K., Suliborski A., Maik W. (red.). Wydawnictwo uczelniane WSG, Bydgoszcz, 131-145, ISBN 978-83-61036-44-9

Kotus J., Hławka B., 2008 - Miejskie społeczności sąsiedzkie organizowane on-line – efemeryda społeczna czy nowa forma samoorganizacji na poziomie lokalnym?. Geopolis-Elektroniczne Czasopismo Geograficzne 1: 57-82

Kotus J., Ewertowski M., A. Tomczyk, 2008, Czy Poznań może być miastem otwartym dla turysty? Analiza struktury przestrzennej miasta. XXI Konwersatorium wiedzy o mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 277 – 287.

Kotus J., 2007, O naturze wielkomiejskich sąsiedztw. Jażdżewska I. (red.) Polska geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek. Program Badań Wydawnictwo. XX Konwersatorium wiedzy o mieście, Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 120-131.

Kotus J., 2006, Changes in the Spatial Structure of a Large Polish City  - the Case of  Poznan Cities 23, 5, 364-381.

Kotus J., 2006, Terytorialne podsystemy społeczne o charakterze wspólnotowym w mieście. Przegląd Geograficzny 78, 2, 231-245.

Kotus J., 2006, Udział jednostek pomocniczych w zarządzaniu miastem. W: Słodczyk J., Klimek R. (red.) Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich. Uniwersytet Opolski. Opole. 89-98.

Kotus J., Ewertowski M., 2006, Perspektywy rozwoju CBD w Poznaniu wobec rzeczywistości. Słodczyk J., Klimek R. (red.) Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich. Uniwersytet Opolski. Opole. 43-52.

Kotus J., 2006, Pomiędzy nowym a starym wymiarem obszarów życia sąsiedzkiego w dużym mieście, W: Jażdżewska I. (red.)  XIX Konwersatorium wiedzy o mieście- Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, s. 321-335. Wyd. Uniwersytet Łódzki

Dolata M., Kotus J.,  2006, Social Production of Urban Space (A Case Study of „Bad” Areas in Poznań). Geographia Polonica 79/2, 2-23.

Kotus J., 2005, Sąsiedztwo w małym mieście W: Heffner K., Marszał T. (red.) Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym. Biuletyn KPZK z. 220, s. 248-261. Warszawa.

Kotus J., 2005, Społeczności izolujące się przestrzennie- teoretyczny i empiryczny wymiar zjawiska, W: Jażdżewska I. (red.)  XVIII Konwersatorium wiedzy o mieście s. 245-256. Wyd. Uniwersytet Łódzki

Kotus J., 2004, „Publiczne” bogactwo wobec „sąsiedzkiej” biedy-gra o dominację w strukturach współczesnego dużego miasta W: Jażdżewska I. (red.) Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni XVI konwersatorium wiedzy o mieście s. 191-203

Kotus J., 2004, Taktyki życia mieszkańców dużego miasta W: Słodczyk J. red. Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej. s. 213-222, Wyd. Uniwersytet Opolski

Kotus J., Dolata M., 2004, Społeczne naznaczanie obszarów miasta W: Jażdżewska I. (red.)  XVII Konwersatorium wiedzy o mieście s. 245-256. Wyd. Uniwersytet Łódzki

Kotus J., Nowińska E., 2003, The Problems of Unemployment at the Polish-German Frontier in the context of Poland’s Integration with European Union. In: The Polish Foreign Affairs Digest t. 3 nr 1 s. 191-207, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Kotus J., Nowińska E., 2003, Problemy bezrobocia na pograniczu polsko-niemieckim w perspektywie integracji z Unią Europejską w: Wspólnoty Europejskie z.1 s. 30-37. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego

Kotus J., 2003, Mieszkaniec podmiotowy. W poszukiwaniu obszarów życia człowieka miejskiego. W: Wymiar i współczesne interpretacje regionu Sagan I, Czepczyński M. (red.), s. 165-174 Uniwersytet Gdański

Kotus J., 2002, Rola mieszkańców i władz samorządowych w zarządzaniu rozwojem gminy. W: Gruchman B. (red.) Problemy przestrzeni w integracji europejskiej. z. 23 s. 112-119. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej.

Kotus J., 2002, Problemy i cele rozwojowe miast Polski. W: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i  Socjologiczny Rok LXIV, z. 1,           s. 291-311. Poznań.

Kotus J., Kołodziej B., 2002, Tożsamość mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej W: Studia Regionalne i Lokalne nr 4 s. 69-84 Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych U

Kotus J., 2002, Czy miasto przyjazne człowiekowi? – opinie o mieście w „strefie cienia” Poznania w: Jażdżewska I. (red.) Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany XV konwersatorium wiedzy o mieście s. 237-248 Łódź

Kotus J., 2001, Nowy Zespół Mieszkaniowy – wspólne terytorium czy przestrzeń niczyja ? W: I.Sagan, M. Czepczyński (red.) Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, s.101-113 Uniwersytet Gdański

Kotus J., 2001, Badania socjologiczne w poznaniu struktur i procesów społecznych dla potrzeb gospodarki przestrzennej. W: H. Rogacki (red.) Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, s. 99-109 Wydawnictwo Bogucki

Kotus J., 1999, Zastosowanie skali dyferencjału semantycznego do badania obrazu miasta w świadomości mieszkańców. W:  J. Kaczmarek (red.) Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. s. 91 - 96, Katedra Miast i Turyzmu UŁ i ŁTN

Kotus J., 1998, Śródlądowy transport wodny Polski i potrzeba jego rozwoju W: Kwartalnik Geograficzny nr s.14 - 23

Kotus J., 1998, Czynniki i ograniczenia rozwoju lokalnego w gminach województwa gorzowskiego. W: B. Gruchman, J. Parysek, F. Walk ( red. ) Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego województwa gorzowskiego t. 1, s. 272 - 297. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Poznań

Kotus J., 1998, Partycypacyjna droga rozwoju lokalnego W: J. Parysek, H. Rogacki ( red. ) Przemiany społeczno - gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych s. 185 - 196 Bogucki Wydawnictwo Naukowe

Kotus J., Kotus U., 1998, Możliwości rozwoju transportu wodnego w województwie gorzowskim W: J. Parysek, B. Gruchman, (red.) Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego województwa gorzowskiego t. 3, s. 411 - 446. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Poznań

Kotus J., 1997,  Wpływ społeczności lokalnych na kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego. (W:) Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rok LIX, z. 1, s. 135 - 144.

Kotus J., 1997,  Podmiotowość społeczności lokalnych w dziedzinie rozwoju społeczno - gospodarczego ( na przykładzie polskich samorządów terytorialnych ) (W): Procesy integracji i transformacji systemowej w jednoczącej się Europie (red. Z. Jabłoński, W. Maik ). Przegląd Regionalny nr 2, s. 211 - 229.

Parysek J.J, Kotus J.1997, Powojenny rozwój miast polskich i ich rola w procesie urbanizacji kraju. Przegląd Geograficzny T. LXIX, z. 1-2  s.33-54

Guarino E., Kotus J., Mierzejewska L., Parysek J.J., 1996,  Wybrane aspekty rozwoju lokalnego w opinii administracji samorządowej. W: Parysek J. J. ( red) Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna. s. 197 - 214. Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Parysek J.J., Kotus J., 1995, Development patterns of polish towns in the years 1950-1990. In: Geographia Polonica 66, (red. Korcelli P.), p. 87-110. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagpspodarowania PAN.

Guarino E., Kotus J., Mierzejewska L., Parysek J.J., 1995,  Gospodarka przestrzenna i rozwójlokalny w opinii lokalnej administracji samorządowej. (W:) Rozwój lokalny:zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej. (red. Parysek J.J.) Studia KPZK PAN, t. CIV, s.63-115. Wydawnictwo Naukowe PWN.

 

prof. UAM dr hab. Jacek Kotus