Publikacje

Książki

 • Bajerski A., 2016, Szkolnictwo wyższe międzywojennej Polski. Ujęcie geograficzne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 199 s.
 • Kotus J., Rzeszewski M., Bajerski A., 2015, Przyjezdni w strukturach miasta - miasto wobec przyjezdnych: studenci i turyści w mieście w kontekście koncepcji city users, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 292 s.
 • Bajerski A., 2011, Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług edukacyjnych w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 100 s.
 • Bajerski A., 2009, Przekształcenia struktury przestrzennej szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 roku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 185 s.

Artykuły w czasopismach

 • Kisiała W., Bajerski A., Stępiński B., 2017, Equalising or Polarising: The Centre–Periphery Model and the Absorption of EU Funds under Regional Operational Programmes in Poland, Acta Oeconomica, 67, 3, s. 413-434
 • Bajerski A., 2016, Struktura społeczno-przestrzenna, lokalna polityka edukacyjna a zróżnicowanie wyników egzaminacyjnych gimnazjów w dużym polskim mieście. Przykład Poznania, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 34, s. 119-130.
 • Stachowiak K., Bajerski A., 2016, Relations of geography with other disciplines: A bibliometric analysis, Geographia Polonica, 89, 2, s. 203-220.
 • Bajerski A., 2015, Erosion of the school catchment system as local policy: The case of Poznań, Poland, KEDI Journal of Educational Policy, 12, 1, s. 41-60.
 • Bajerski A., Błaszczyk A., 2015, Likwidacja szkół podstawowych na wsi: perspektywa władz lokalnych, nauczycieli, rodziców, uczniów i pozostałych mieszkańców, Przegląd Badań Edukacyjnych, 21, s. 81-105.
 • Kisiała W., Bajerski A., Stępiński B., 2015, Realizacja regionalnych programów operacyjnych: analiza profili absorpcji funduszy unijnych w układzie centrum-peryferie, Studia Oeconomica Posnaniensia, 3, 8, s. 113-130.
 • Bajerski A., 2015, Student jako użytkownik miasta: brytyjskie doświadczenia studentyfikacji, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 31, s. 47-56.
 • Bajerski A., 2014, Klasyfikacja typologiczna sieci szkół podstawowych w gminach Polski, Przegląd Geograficzny, 86, 4, s.  541-566.
 • Bajerski A., 2014, Lokalne konflikty wokół rejonizacji kształcenia na obszarach wiejskich w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne, 58, 4, s.  125-143.
 • Bajerski A., Wawdysz A., 2014, Członkostwo w UE jako czynnik umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego w Poznaniu, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 26, s. 45-64.
 • Bajerski A., 2013, Turystyka kulturowa czy wypoczynkowa? Analiza różnych form aktywności turystycznej osób odwiedzających Sanok, Turystyka Kulturowa, 12/2013, s. 36-46.
 • Kołsut B., Bajerski A., 2013, Propozycja wskaźnika dochodów osobistych ludności na poziomie lokalnym w Polsce, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 21, s. 53-67.
 • Bajerski A., Siwek T., 2012, Bibliometrická analýza české geografie v databázi Scopus, Geografie, 117, 1, s. 52–71.
 • Bajerski A., 2012, Przemieszczenia uczniów między obwodami szkolnymi a zróżnicowanie wyników publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Przypadek Poznania, Studia Regionalne i Lokalne, 48, 2, s. 62-76.
 • Bajerski A., 2012, The role of public higher vocational institutions in spatial decentralisation of public higher education in Poland, AUPO Geographica, 43, 1, s. 5-14.
 • Bajerski A., 2012, Zasięg i natężenie dojazdów do pracy w mieście i gminie Pleszew w świetle danych GUS, Rocznik Pleszewski 2011, s. 243-251.
 • Bajerski A., 2011, Location factors of non-public higher educational institutions: the evidence from Poland, Ekonomický časopis/Journal of Economy, 59, 2, s. 115-131.
 • Bajerski A., 2011, The role of French, German and Spanish journals in the scientific communication in international geography, Area, 43, 3, s. 305-313.
 • Bajerski A., 2010, Anglo-amerykańska dominacja w geografii: główne wątki dyskusji prowadzonej w ramach geografii krytycznej, Przegląd Geograficzny, 82, 2, s. 143-158.
 • Bajerski A., 2009, Decentralizacja przestrzenna publicznego szkolnictwa wyższego w Szwecji: zamierzenia a rzeczywiste efekty, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 33, 1, s. 135-143.
 • Bajerski A., 2009, Zmiany liczby studentów województw Polski w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 8, s. 21-31.
 • Bajerski A., 2008, Badania zasięgów oddziaływania przestrzennego szkolnictwa wyższego w Polsce: stan i perspektywy rozwoju, Czasopismo Geograficzne, 79, 4, s. 275-288. (opublikowano w IV kwartale 2009 r.)
 • Bajerski A., 2008, Polskie czasopisma geograficzne w bazie Scopus: próba analizy komunikacji naukowej w polskiej geografii, Czasopismo Geograficzne, 79, 3, s. 367-382. (opublikowano w III kwartale 2009 r.)
 • Bajerski A., 2008, Możliwości wykorzystania serwisów społecznościowych w badaniu zasięgów oddziaływania przestrzennego szkolnictwa wyższego (na przykładzie portalu „nasza-klasa“), Geopolis – Elektroniczne Czasopismo Geograficzne, 1/2008, s. 81-89.
 • Bajerski A., 2008, Problemy wydzielania peryferii społeczno-gospodarczych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 70, 2, s. 159-167.
 • Bajerski A., 2008, Ranking ośrodków geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce na podstawie cytowań w bazach Web of Science, Przegląd Geograficzny, 80, 4, s. 579-589.
 • Bajerski A., 2008, Sieciowe powiązania kadrowe ośrodków akademickich w Polsce, Przegląd Geograficzny, 80, 2, s. 289-300.
 • Bajerski A., 2007, Ludność w wykształceniem wyższym w miastach Polski w latach 1988-2002, Czasopismo Geograficzne, 78, 3, s. 225-239.
 • Bajerski A., 2007, Prywatne szkolnictwo wyższe w Republice Czeskiej, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 30, 2, s. 94-103.

Artykuły w pracach zbiorowych

 • Bajerski A., 2014, Le rôle de l'administration locale dans l'organisation et la gestion de l'éducation en Pologne, (w:) Éducation, Formation, Recherche. Quelle place pour les collectivités territoriales?, G.R.A.L.E (red.), Droit et Gestion des Collectivités Territoriales 2014, Paris: Le Moniteur, s. 219-228
 • Bajerski A., Wawdysz A., 2014, EU membership as the internationalization factor of science and higher education in Poznań, (w:) P. Churski, T. Stryjakiewicz (red.), Poznań - an attempt to assess changes during 10 years of membership in the European Union, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 29-41.
 • Bajerski A., 2013, Przegląd wybranych teorii rozwoju regionalnego, (w:) W. Kisiała i B. Stępiński (red.), Rola obszarów metropolitalnych w polityce regionalnej i rozwoju regionalnym, Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, s. 8-21.
 • Janc K., Czapiewski K.Ł., Bajerski A., 2012, Where the brains are, where the brains move: education, skilled migration and human capital in Poland, (w:) P. Churski (red.), Contemporary Issues in Polish Geography, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 179-200.
 • Stachowiak K., Bajerski A., 2012, Związki geografii z innymi dyscyplinami – próba analizy bibliometrycznej, (w:) W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Związki geografii z innymi naukami, Seria: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 7, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, s. 109-132.
 • Bajerski A., 2012, Ranga Poznania jako ośrodka nauki, (w:) T. Kaczmarek (red.), Pozycja konkurencyjna Poznania wśród metropolii polskich i europejskich, s. 181-199.
 • Bajerski A., 2011, Zasięg oddziaływania szkolnictwa ponadpodstawowego, (w:) A. Tobolska (red.), Pleszew. Struktura społeczno-gospodarcza gminy w ujęciu przestrzennym, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Centrum „Instytut Wielkopolski”, s. 116-122.
 • Zwierzchowska I., Bajerski A., 2010, Relationship between diverse urban green area patterns, natural conditions and city size, (w:) M. Barančoková, J. Krajčí, J. Kollár, I. Belčáková (red.), Landscape ecology – methods, applications and interdisciplinary approach, Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, s. 515-529. ISBN 978-80-89325-16-0.
 • Bajerski A., 2010, How suburbanization affects functioning and governing of education at the local level. The evidence from Poznań metropolitan region (Poland), (w:) M. Šumberová (red.), Geografie pro život ve 21. Století, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. 459-446.
 • Bajerski A., Siwek T., 2010, Dílčí výsledky první bibliometrické analýzy české geografie v databázi Scopus, (w:) M. Šumberová (red.), Geografie pro život ve 21. Století, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě s. 347-352.
 • Bajerski A., 2009, Mechanismy koncentrace vysokého školství v Polsku po roce 1989. (w:) V. Poštolka, J. Vavra (red.) Principy, problemy a pozice geografie, Technická univerzita v Libercí, Liberec, s. 221-228.
 • Bajerski A., 2009, The links of Ukrainian scientific centres in the years 1998–2006, [w:] M. Lesechko and C. Mądry (red.), Economic, Social and Administrative Changes in Central and Eastern European Countries, Ukrainian National Academy of Public Administration, Adam Mickiewicz University in Poznań, Lviv–Poznan, s. 161-178. (opublikowano w I kwartale 2010 r.)
 • Bajerski A., 2009, Spatial aspects of foreign language teaching in Poland, (w:) W. WIlk (red.), Global Changes: Their Regional and Local Aspects, University of Warsaw, Warsaw, s. 92-98. (opublikowano w II kwartale 2010 r.)
 • Bajerski A., 2008, Portugalska ścieżka rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego, (w:) D. Fic (red.), Problemy rozwoju edukacji w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 170-178.
 • Bajerski A., 2007, Regionální rozdíly ve struktuře zaměstnanosti v České republice a jejich změny, (w:) S. Kraft, K. Mičková, J. Rypl, P. Švec, M. Vančura (red.), Česká geografie v evropském prostoru, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, s. 14-21
 • Bajerski A., 2006, Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w Poznaniu, (w:) J. Słodczyk, R. Klimek (red), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 263-272.

Prace pod redakcją

 • Lutyńska M., Bajerski A., (red.), 2012, Więcej geografii, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Ekspertyzy

 • Kisiała W. (red.), Stępiński B. (red.), Bajerski A., Gaczek W.M., Kmieciak W., Kudłak R., Mrozińska A., Weltrowska-Jęch J., 2012, Obszary metropolitalne jako bieguny wzrostu. Analiza wpływu wykorzystania funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy regionów, 234 s. (raport).
 • Bajerski A., 2012, Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, (w:) T. Kaczmarek (red.), Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 152.
 • Bajerski A., 2011, Konkurencyjność Poznania jako ośrodka nauki w Polsce i Europie, Poznań: Centrum Badań Metropolitalnych UAM, 44 s. (raport)
 • Bajerski A., 2010, Funkcjonowanie usług edukacyjnych w aglomeracji poznańskiej, Poznań: Centrum Badań Metropolitalnych UAM, 45 s. (raport)
 • Bajerski A., 2010, Organizacja i jakość edukacji, (w:) Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej, Poznań: Centrum Badań Metropolitalnych UAM, s. 82-83.

Publikacje popularno-naukowe

 • Bajerski A., 2010, Edukacja, (w:) T. Kaczmarek (red.), Ilustrowany atlas aglomeracji poznańskiej, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 152-153.
 • Bajerski A., 2010, Akademicki Poznań, (w:) T. Kaczmarek (red.), Ilustrowany atlas aglomeracji poznańskiej, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 154-155.
   

prof. UAM dr hab. Artur Bajerski